Beantwoording schriftelijke vragen Statenfractie PvdD 3313 inzake risico's bij winning aardwarmte onderschat

Datum besluit: 22 augustus 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de schriftelijke vragen van de Statenfractie van de PvdD 3313 inzake “Risico’s bij winning aardwarmte onderschat” vastgesteld. Uiteraard zijn wij net zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van mening dat aardwarmtewinning veilig en verantwoord moet plaatsvinden, zeker nu geothermie een belangrijke plek in de energietransitie inneemt. We zijn dan ook blij met het rapport van SodM en hebben bekeken of de bevindingen in het rapport aanleiding geven om het provinciale beleid aan te passen. Dat is nu niet het geval.

Type besluit: GS-vergadering