Behandelvoorstel motie 719 Vergoeding schade zomerganzen

Datum besluit: 22 augustus 2017De diverse soorten ganzen vormen in Zuid-Holland een probleem, omdat ze in grote aantallen schade veroorzaken aan onder meer agrarische belangen. De provincie heeft toestemming verleend om ganzen te bestrijden en te beheren en in dat kader is ook een doelstand vastgesteld. Deze doelstand is echter nog niet in zicht en de ganzen veroorzaken veel schade. Op 28 juni 2017 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen. In deze motie worden Gedeputeerde Staten opgeroepen om geld vrij te maken om agrariërs tegemoet te komen in de schade die wordt veroorzaakt door ganzen in de zomerperiode. Ook wordt aan Gedeputeerde Staten gevraagd om maatregelen te treffen waardoor het behalen van de doelstand dichterbij komt. In het behandelvoorstel geven Gedeputeerde Staten aan hoe de provincie invulling zal gaan geven aan deze motie. Bij het treffen van maatregelen zal de focus liggen op het optimaliseren van de huidige bestrijdings- en beheermaatregelen.

Type besluit: GS-vergadering