Besluit Collectieve inkoop scholing Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Datum besluit: 22 augustus 2017Op 1 januari 2020 treedt naar verwachting de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze nieuwe ambtenarenwet komt in de plaats van de Ambtenarenwet 1929, waar­mee ambtenaren vanaf 1 januari 2020, net zoals de werknemers in de private sector, onder het Burgerlijk Wetboek komen te vallen, met uitzondering van ambtenaren bij de politie, de rechterlijke macht en defensie. Dit is op het gebied van het arbeidsrecht een grootschalige operatie, waarbij degenen, die daarbij beroepshalve betrokken zijn goed geschoold dienen te worden. Teneinde de meest adequate opleiders te selecteren hebben de provincies in ge­zamenlijkheid met de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Rijk besloten tot een aanbestedingsprocedure onder begeleiding van specialisten op dit gebied van de Haagse Inkoop Samenwerking.

Type besluit: GS-vergadering