Vaststelling nieuwe SNL 2013

Datum besluit: 22 augustus 2017


Subsidieverlening voor het beheren van (agrarische) natuur in Zuid-Holland vindt plaats op basis van onder andere de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 (SNL 2013). Per 1 januari 2017 is deze regeling onbedoeld komen te vervallen, terwijl deze subsidieregeling nog van belang is voor agrarisch natuurbeheer dat voor 2016 is gestart.

Op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 stellen Provinciale Staten voor de door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidieregelingen zogenaamde hoofdsubsidieplafonds vast. Met het besluit Hoofdsubsidieplafond 2017 SNL2013 hebben Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond voor de SNL 2013 vastgesteld . Gedeputeerde Staten stellen binnen het hoofdsubsidieplafond deelplafonds vast. Tevens zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om te besluiten over tarieven en aanvraagperioden. Met het openstellingsbesluit SNL2013, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer, hebben Gedeputeerde Staten invulling gegeven aan deze bevoegdheid.

Zowel de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2013 als het openstellingsbesluit treden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in werking.

Type besluit: GS-vergadering