Vaststelling nieuwe SKNL

Datum besluit: 22 augustus 2017


Subsidieverlening voor het inrichten van natuurterreinen en het omzetten van landbouwgrond naar natuurterrein ten behoeve van de realisatie van het in Zuid-Holland gelegen deel van het Natuur Netwerk Nederland  vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap Zuid-Holland 2013 (SKNL 2013). Per 1 januari 2017 is deze regeling onbedoeld komen te vervallen  Om die reden hebben  Gedeputeerde Staten de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zuid-Holland 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 vastgesteld.

Op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 stellen Provinciale Staten voor de door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidieregelingen zogenaamde hoofdsubsidieplafonds vast. Met het besluit Hoofdsubsidieplafond SKNL 2013 hebben Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond voor de SKNL 2013 vastgesteld. Gedeputeerde Staten stellen binnen het hoofdsubsidieplafond deelplafonds vast. Tevens zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om te besluiten over tarieven en aanvraagperioden. Met het openstellingsbesluit 2017 SKNL hebben Gedeputeerde Staten invulling gegeven aan deze bevoegdheden.

Type besluit: GS-vergadering