Wijziging Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel natuurbeheer en SKNL 2017

Datum besluit: 22 augustus 2017


Subsidieverlening voor het beheren van natuur in Zuid-Holland vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016. Doel is om natuur en daarmee de biodiversiteit in Zuid-Holland door middel van subsidieverlening voor beheer te behouden.

Om voor de periode 2017-2022 subsidie te kunnen aanvragen en verlenen, hebben Gedeputeerde Staten op 11 oktober 2016 het Openstellingsbesluit SNL onderdeel natuurbeheer en SKNL 2017 vastgesteld. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen is gebleken dat er in de verdeling van de subsidieplafonds een kleine wijziging moet plaatsvinden om alle aanvragen positief te kunnen beschikken. Het totale subsidieplafond dat op 14 december 2016 door Provinciale Staten is vastgesteld, is hiervoor toereikend. Daarnaast ontbrak in het oorspronkelijke openstellingsbesluit het toeslagpercentage waarmee de prijsstijgingen binnen de zesjarige subsidietermijn worden gecompenseerd.

Type besluit: GS-vergadering