Beantwoording schriftelijke vragen 3311 Statenfractie PvdD plannen melkgeitenstal Mijnsheerenland

Datum besluit: 29 augustus 2017


Gedeputeerde Staten hebben op 4 juli 2017 vragen ontvangen van de fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) over de voorgenomen uitbreiding van een geitenhouderij in Mijnsheerenland (gemeente Binnenmaas). Belangrijk zorgpunt voor de PvdD zijn de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op hun omgeving. De gestelde vragen gaan onder andere over hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het provinciaal beleid. Gemeentelijke ruimtelijke plannen moeten voldoen aan de Verordening ruimte 2014 van de provincie. Het plan bood echter nog niet alle informatie om te bepalen of de ontwikkeling wel of niet past. De gemeente is gevraagd dit in het ontwerp wijzigingsplan te verduidelijken. Daarnaast zal het provinciale beleid omtrent intensieve veehouderij naar verwachting in het najaar nog worden aangepast. Qua milieuaspecten is de afweging een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de vragen vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering