Behandelvoorstel motie 733 luchtkwaliteit

Datum besluit: 29 augustus 2017


Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben in de vergadering van 28 juni 2017 een motie aangenomen over luchtkwaliteit. ln het behandelvoorstel geven Gedeputeerde Staten aan hoe zij invulling geven aan deze motie. Er zal conform de motie een korte verkenning worden uitgevoerd naar het verder terugdringen van emissies van stikstofdioxide, fijn stof en roet. Het resultaat zal worden opgenomen in de volgende Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland. Daarnaast zal het opnemen van de WHO-advieswaarden in de voortgangsrapportages luchtkwaliteit onder de aandacht worden gebracht van de andere provincies.

Type besluit: GS-vergadering