Beslissing op bezwaar van Kok Lexmond B.V. van 4 mei en 22 juni 2017 tegen het besluit van 29 maart 2017 tot het opleggen van drie lasten onder dwangsom wegens overtredingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Datum besluit: 29 augustus 2017


Gedeputeerde Staten hebben de door het bedrijf Kok Lexmond te Zederik ingediende bezwaren tegen drie opgelegde dwangsommen ongegrond verklaard en met een aanpassing in een van de wettelijke grondslagen in stand gelaten. Dit is overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie. De dwangsommen zijn opgelegd, omdat uit een controle door een toezichthouder bleek dat Kok Lexmond bedrijfsactiviteiten uitvoert die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan, dat materiaal wordt opgeslagen waar dat volgens het bestemmingsplan niet mag en dat er voor bepaalde bouwwerken geen vergunning is verleend. De bedoeling van het opleggen van de dwangsommen is dat het bedrijf deze overtredingen beëindigt.
Het bedrijf heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De bezwarencommissie oordeelde vervolgens dat de provincie bevoegd is om de dwangsommen op te leggen, dat bedoelde bedrijfsactiviteiten en grondgebruik niet zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan en dat de bedoelde bouwwerken
niet gelegaliseerd kunnen worden.

Type besluit: GS-vergadering