Realisatiestrategie NNN Krimpenerwaard

Datum besluit: 29 augustus 2017


Gedeputeerde Staten werken aan de realisatie van het Natuurnetwerk. Dit gebeurt zoveel mogelijk met en door gebiedspartijen. Voor de Krimpenerwaard hebben Gedeputeerde Staten in 2014 een gebiedsovereenkomst afgesloten met de Stuurgroep Krimpenerwaard voor de realisatie van natuur-, water- en bodemdaling doelen. ln de Krimpenerwaard wordt 2250 hectare natuur gerealiseerd. De Stuurgroep stelt nu voor om de realisatiestrategie voor een deel van deze natuur
aan te passen.
Een belangrijk onderdeel in de overeenkomst met de Stuurgroep Krimpenerwaard is de realisatie van weidevogeldoelstellingen. De realisatiestrategie van de verschillende natuur is verdeeld in
blauwe, groene en gele en oranje gebieden. De realisatíestrategie van de gele en oranje gebieden is gebaseerd op realisatie van de natuur
door zelfrealisatie: de doelen worden gerealiseerd in combinatie met agrarisch gebruik van de gronden. Daarvoor is een omschakeling nodig naar een meer natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering. Via nieuwe instrumenten faciliteert de provincie deze omslag naar een
duurzamere bedrijfsvoering. Deze ambitie blijft onverkort gelden.
De Stuurgroep Krimpenerwaard signaleert nu dat de realisatie van de doelen in de gele en oranje gebieden stagneert en dat er een versnelling nodig is om de geplande einddatum van 2021 te halen. Voor het realiseren van de doelen is een aanpassing van het waterpeil en een wijziging
van de bestemming nodig. Dat kan leiden tot daling van de grondwaarde. Aan de provincie wordt gevraagd om extra geld ter beschikking te stellen, zodat in voorkomende situaties de waardedaling kan worden vergoed. Daarnaast kunnen gronden worden aangekocht, om deze
vervolgens na inrichting weer in gebruik te geven aan natuurinclusieve bedrijven. ln totaal wordt maximaal € 22,5 miljoen extra financiering gevraagd. Tevens wordt een bedrag van maximaal € 1,9 miljoen gevraagd voor extra proceskosten. Gedeputeerde Staten zijn voornemens in te
stemmen met het voorstel van de Stuurgroep Krimpenerwaard en leggen hun voornemen daartoe op 27 september 2017 voor aan de Statencommissie Duurzame ontwikkeling. Op basis van het advies van de Statencommissie zullen Gedeputeerde Staten vervolgens een definitief besluit nemen over het verzoek van de Stuurgroep Krimpenerwaard.

Type besluit: GS-vergadering