Vaststelling wijziging SNL 2016

Datum besluit: 29 augustus 2017


Op 22 april 2015 is de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 in werking getreden. Door middel van deze subsidieregeling kunnen subsidies verleend worden voor (agrarisch) natuurbeheer. Deze regeling is een interprovinciaal vastgesteld model, waardoor de inhoud voor alle provincies gelijkluidend is. Wijzigingen in dit model worden interprovinciaal voorbereid en worden per provincie vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De belangrijkste wijziging is de verhoging van de drempelwaarde van 0,5 hectare naar 75 hectare; het natuur- en landschapsbeheer van een terrein dat kleiner is dan 75 hectare komt niet in aanmerking voor subsidie.

Type besluit: GS-vergadering