Vaststelling Natuurbeheerplan Zuid-Holland 2018 en wijziging Natuurbeheerplan 2017

Datum besluit: 29 augustus 2017Voor het ontwikkelen en beheren van natuur is het Subsidiestelsel Natuur en Landschap in uitvoering. De actuele natuurbeheertypen, ambitiedoelen en leefgebieden waarbinnen agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden, zijn vastgesteld in het natuurbeheerplan. Jaarlijks wordt een natuurbeheerplan door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben voor 2018 op 16 mei 2017 het Ontwerp-natuurbeheerplan vastgesteld. Belanghebbenden hebben hierop 20 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in bijgaand Nota van beantwoording en waar van toepassing, is het Natuurbeheerplan 2018 gewijzigd.
Verder zijn de kaarten "Leefgebied natte dooradering" en "Leefgebied droog grasland" van het Natuurbeheerplan 2017 gewijzigd. Deze wijzigingen treden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in werking zodat geen leemte ontstaat tussen het in 2016 vastgestelde Natuurbeheerplan 2017 en de versie van 29 augustus 2017.

Type besluit: GS-vergadering