Wijziging provinciale bestuursleden en portefeuilleverdeling verbonden partijen

Datum besluit: 29 augustus 2017


Provinciale Staten zijn voorgesteld op 13 september 2017 te besluiten mevrouw Baljeu te benoemen tot gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Zij neemt in dat geval de portefeuille van de heer Van der Sande over. Om deze portefeuilleverdeling goed te regelen is besloten de overzichtslijst met de provinciale bestuursleden bij verbonden partijen en de portefeuilleverdeling verbonden partijen voorafgaande aan haar benoeming vast te stellen. Aan de Staten wordt een voorstel voorgelegd om mevrouw Baljeu in een aantal van deze verbonden partijen formeel te benoemen als (plaatsvervangend) lid van het Algemeen Bestuur.

Type besluit: GS-vergadering