Behandelvoorstel Motie M 751 Belang ESTEC

Datum besluit: 12 december 2017


Bij de behandeling van de begroting 2018 in uw vergadering van 8 november jl. namen Provinciale Staten de motie M751 “Belang van ESTEC” aan. Daarin spreekt zij zich uit over het belang van ESA-ESTEC. In de motie wordt verzocht: 1. de nodige inspanning te leveren zodat een substantieel deel van het door het kabinet gereserveerde geld ten goede komt aan de doorontwikkeling en innovatie van de High Tech sector in Zuid-Holland; 2. met een voorstel te komen hoe de provincie Zuid-Holland zich kan inzetten voor versterking van clustervorming en space gerelateerde bedrijvigheid rondom ESTEC. Gedeputeerde Staten gaan over de regio-envelop in relatie tot ESTEC in gesprek met het Rijk om tot concrete afspraken te komen. Zodra dat duidelijker wordt, zullen ze Provinciale Staten informeren over de voortgang. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk hebben, mede namens de deelnemers aan het Space Campus overleg, een extern bureau ingeschakeld om in de vorm van een advies een concreet Toekomstperspectief Space Campus Noordwijk uit te werken. Op zo kort mogelijke termijn na afronding van dit onderzoek (dat naar verwachting eind eerste kwartaal 2018 wordt opgeleverd), komen Gedeputeerde Staten bij Provinciale Staten terug met een uitgewerkt voorstel hoe de provincie Zuid-Holland zich kan inzetten voor versterking van clustervorming en space gerelateerde bedrijvigheid rondom ESTEC.

Type besluit: GS-vergadering