Vaststellen Koepelnotitie 1.0

Datum besluit: 12 december 2017


De koepelnotitie 1.0 beschrijft 6 vernieuwingsambities en de sturingsprincipes van de Provincie Zuid-Holland. Op hoofdlijnen worden de Zuid-Hollandse ambities, provinciale belangen en kaders omschreven voor de fysieke leefomgeving beschreven. Het document is de opmaat naar de omgevingsvisie die Zuid-Holland maakt als onderdeel van zijn omgevingsbeleid. De 6 vernieuwingsambities zijn: 1. Naar een klimaatbestendige delta. We willen onze fysieke leefomgeving zo inrichten dat deze klimaatbestendig wordt. 2. Naar een nieuwe economie: the next level. We gaan van een fossiele economie over naar een circulaire economie. 3. Naar en levendige meerkernige metropool. De uitdaging is om de stap te maken naar een gezonde, sociale en duurzame samenleving. De metropolitane ontwikkeling moet op die manier vorm krijgen. 4. Energievernieuwing. Zuid-Holland gaat haar energieaanpak vernieuwen. Onze focus ligt bij de steden, de industrie en de glastuinbouw. Wij willen een slimme en schone economie zijn waar fossiele bronnen zijn vervangen door hernieuwbare bronnen. 5. Moderne mobiliteit. Zuid-Holland moet optimaal verbonden zijn en blijven met regionale, landelijke en internationale centra: de best bereikbare provincie van Nederland. Dat vraagt om een moderne, duurzame en gebiedsgerichte aanpak. We pakken verkeersknelpunten aan. 6. Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. We beschermen de bijzondere kwaliteiten van ons landschap, ook om de groenbeleving van inwoners, recreanten en toeristen te verbeteren. We benutten natuur, cultureel erfgoed en monumenten om het landschap aantrekkelijk te maken en te houden. Daarbij willen we de biodiversiteit vergroten, natuurinclusieve landbouw geven we de ruimte. Ook zetten we in op diervriendelijke veehouderij.

Type besluit: GS-vergadering