Mandaatregeling PZH en Staatsbosbeheer 2018

Datum besluit: 12 december 2017


Gedeputeerde Staten hebben voor 2018 een nieuwe mandaatbesluit voor de provinciale organisatie vastgesteld. Daarin staan afspraken over wie welke besluiten mag nemen namens Gedeputeerde Staten. De belangrijkste wijzigingen die ten opzichte van het voorafgaande mandaatbesluit zijn aangebracht betreffen een wijziging in de provinciale organisatiestructuur en de actualisatie van personeelsmandaten, als gevolg van het in werking treden van een nieuwe Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Verder is ook een nieuw mandaatbesluit vastgesteld voor de taken die namens de provincie door Staatsbosbeheer worden uitgevoerd. De wijzigingen die in dit besluit ten opzichte van de voorafgaande regeling zijn aangebracht betreffende het schrappen van in onbruik geraakte mandaten.

Type besluit: GS-vergadering