Mandaatregelingen omgevingsdiensten 2018

Datum besluit: 12 december 2017


Jaarlijks wordt bezien of de mandaatregelingen ten behoeve van de vijf Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten mogelijk actualisatie behoeven. Als gevolg hiervan hebben Gedeputeerde Staten voor de vijf Omgevingsdiensten nieuwe mandaatregelingen vastgesteld. De belangrijkste aanpassingen die daarin zijn aangebracht betreffen de wijze waarop de verdeling van de bevoegdheden op het gebied van Brzo-basistaken tussen de Omgevingsdiensten in de mandaatbesluiten is geregeld, alsmede de mandatering van bevoegdheden tot passieve en actieve openbaarmaking uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur.

Type besluit: GS-vergadering