Beantwoording schriftelijke vragen 3348 Statenfractie SP Maximum snelheid en verkeersveiligheid N228 Gouda - Oudewater

Datum besluit: 19 december 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de Statenvragen nr. 3348 van de Socialistische Partij met betrekking tot Maximum snelheid en verkeersveiligheid N228 Gouda - Oudewater vastgesteld. Het gaat daarbij onder meer om de vraag of onderzocht kan worden of een snelheidsverlaging op het Zuid-Hollandse deel van de N228 een optie is. Gedeputeerde Staten geven aan dat de recente ongevallen op de N228, naar de nu bekende informatie, niet te wijten zijn aan de weginrichting of de snelheid ter plaatse. Er zou meer moeten worden ingezet op educatie en handhaving. Desalniettemin wordt, met de kennis van nu, opnieuw gekeken naar de trajectstudie van 2016, waarbij tevens de situatie op het Utrechtse deel van de N228 in ogenschouw zal worden genomen.

Type besluit: GS-vergadering