Beantwoording schriftelijke vragen 3349 Statenfractie Partij voor de Dieren openbaar vervoer Toegankelijkheid

Datum besluit: 19 december 2017


Op 27 november jongstleden heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen ingediend over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (OV). Gedeputeerde Staten (GS) hebben de beantwoording van deze Statenvragen inmiddels vastgesteld. In de beantwoording bevestigen GS dat zij zich bewust zijn van de actualiteit rondom de toegankelijkheid van het OV, alsmede het maatschappelijke belang hiervan. Ruim 55% van de haltes langs provinciale buslijnen is op dit ogenblik toegankelijk en elke nieuw gebouwde halte dient – voor zover mogelijk – toegankelijk te worden opgeleverd. Hiernaast voldoen alle voertuigen binnen de provinciale concessies reeds aan toegankelijkheidseisen. De provincie draagt hiernaast actief bij aan de verbetering van toegankelijkheid van het OV door gemeenten de mogelijkheid te bieden subsidie aan te vragen voor het toegankelijk maken van haltes. Tenslotte zijn toegankelijkheidseisen meegenomen in de eisen die inschrijvers op aanbestedingen voor onze busconcessies worden gesteld.

Type besluit: GS-vergadering