Brief over toezegging met betrekking tot Ontwerp Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte in statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 29 november 2017

Datum besluit: 19 december 2017


Tijdens de bespreking van de Ontwerp Wijziging 2018 van de Visie ruimte en mobiliteit, het Programma ruimte en de Verordening ruimte, in de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 29 november 2017, zijn door de portefeuillehouder Ruimte enkele toezeggingen gedaan. Gedeputeerde Staten leggen in een brief aan Provinciale Staten uit, hoe ze omgaan met deze toezeggingen. De toezeggingen hebben onder meer betrekking op de volgende onderwerpen: arbeidsmigranten, grootschalige recreatieve ontwikkelingen, flexibiliteit in de Verordening ruimte en de ladder voor duurzame verstedelijking.

Type besluit: GS-vergadering