Europa Jaarplan 2018

Datum besluit: 19 december 2017


De provincie Zuid-Holland wil een actieve speler blijven in Europa. De maatschappelijke opgaven waar de provincie voor staat, spelen ook in andere Europese regio’s. Een groot deel van de Europese wetgeving die van invloed is op de aanpak van deze maatschappelijke opgaven komt tot stand op Europees niveau. Om deze redenen bundelen we de krachten in Europese netwerken om deze opgaven gezamenlijk op te pakken. In december 2015 hebben Provinciale Staten de Europa Strategie 2016-2019 vastgesteld, waarin de volgende prioritaire thema’s zijn opgenomen:

· Zuid-Holland als innovatieve metropolitane delta

· Zuinig met schaarse hulpbronnen: transitie naar een circulaire economie

· Naar een innovatieve en duurzame voedselvoorziening

· Verbonden met Europa: mobiliteit en duurzaam transport

Het Europa Jaarplan 2018 bevat de activiteiten die plaatsvinden om uitvoering te geven aan de ambities binnen de hierboven genoemde prioritaire thema’s.

Type besluit: GS-vergadering