Kansen voor grotere restauraties en herbestemming in Zuid-Holland (uitwerking motie 755)

Datum besluit: 19 december 2017


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zal in februari 2018 een brief versturen aan de Tweede Kamer met de hoofdlijnen van het nieuwe cultuurbeleid en besteding van de beschikbare middelen voor grote restauratieprojecten o.b.v. € 325 miljoen voor erfgoed uit het Regeerakkoord. Met de brief aan de Minister van OCW wordt de waardering uitgesproken voor het Regeerakkoord en wordt in een vroeg stadium aandacht gevraagd voor 3 grote restauratie- en herbestemmingsopgaven in Zuid-Holland. Met dit aanbod willen Gedeputeerde Staten (GS) het Rijk verder helpen in hun beleidsuitvoering voor grote restauratie- en herbestemmingsopgaven van Rijksmonumenten. GS hebben dit ook aan Provinciale Staten toegezegd door uitvoering te geven aan Motie 755 ‘Aanbod aan het Rijk inzake restauratie Rijksmonumenten’ van 8 november 2017.

Type besluit: GS-vergadering