Vaststellen definitief beheerplan Natura 2000 Biesbosch 2016-2021

Datum besluit: 19 december 2017


De Biesbosch is een uniek zoetwatergetijden-gebied. Het ligt in Noord-Brabant en voor een kleiner deel in Zuid-Holland. Vanwege de unieke natuur is het aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor de Biesbosch is nu een beheerplan goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.In het beheerplan is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de natuur van de Biesbosch te behouden en te versterken. Verder is het bestaande economische gebruik beschreven en getoetst. Conclusie is dat alle bestaand gebruik kan worden voortgezet, in enkele gevallen wel met aanvullende voorwaarden. Het beheerplan geldt per 2018. Als ook het Rijk er mee instemt, zal de provincie Noord-Brabant het beheerplan ter inzage leggen en kunnen mensen nog in beroep gaan.

Type besluit: GS-vergadering