Behandelvoorstel motie 761 Versnelling van herbestemming van erfgoed in Zuid-Holland

Datum besluit: 5 december 2017


Bij de behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten met motie 761 aandacht gevraagd voor het versnellen van herbestemming van monumenten door te komen met “Out of the box”-voorstellen en netwerken te stimuleren. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over de behandeling van deze motie. Hierin wordt aangegeven dat Gedeputeerde Staten de knelpunten voor herbestemming zullen inventariseren en aansluiten bij bestaande contacten en werkgroepen t.b.v. versnelling van herbestemming en contacten met marktpartijen en ontwikkelaars.

Type besluit: GS-vergadering