Behandelvoorstel motie 760 Vereenvoudiging van procedures bij herbestemming ten behoeve van woningen en appartementen

Datum besluit: 5 december 2017


Bij de behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten met motie 760 aandacht gevraagd voor de vereenvoudiging van de procedures bij herbestemming van monumenten tot woningen. Gedeputeerde Staten hebben per brief aan Provinciale Staten aangegeven hoe Motie 760 in behandeling wordt genomen. De transformatie van monumenten naar kleine aantallen woningen binnen stedelijk gebied is over het algemeen goed inpasbaar binnen regionale woningbouwprogramma’s. Er zal worden onderzocht welke regelgeving de herbestemming van monumenten buiten het stedelijk gebied belemmert en er worden gesprekken gevoerd met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en gemeenten over bouwvoorschriften en procedures. Gedeputeerde Staten zullen Provinciale Staten voor de zomer van 2018 informeren over de voorgenomen acties.

Type besluit: GS-vergadering