Behandelvoorstellen motie 755 Aanbod aan het Rijk inzake restauratie Rijksmonumenten

Datum besluit: 5 december 2017


Bij de behandeling van de Begroting 2018 op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten met motie 755 Gedeputeerde Staten gevraagd om een aanbod te doen aan het Rijk teneinde te bewerkstelligen dat een substantieel deel van de beschikbare Rijksfinanciering voor restauratie, herbestemming en toegankelijk maken van Rijksmonumenten in Zuid-Holland wordt besteed. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten per brief geïnformeerd over de behandeling van deze motie. Hierin wordt aangegeven dat de provincie middels een brief aan de Minister aandacht zal vragen voor een aantal grote restauratie- en herbestemmingsopgaven van Rijksmonumenten in Zuid-Holland. Tevens wordt aangegeven dat er in IPO verband aandacht wordt gevraagd voor grote restauratieopgaven in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering