Uitgangspunten verstedelijking Zuid-Holland

Datum besluit: 5 december 2017


De provincie werkt aan een integraal omgevingsbeleid waarin maatschappelijke opgaven centraal staan. Een van deze opgaven is de verstedelijkingsopgave. De woningbouwopgave is een belangrijke factor in de verdere verstedelijking van Zuid-Holland. De opgave is dat elke regio die woningen bouwt waar behoefte aan is en dat de juiste woning op de juiste plek wordt gebouwd en dat wordt bijgedragen aan de maatschappelijke opgaven en transities waar de provincie voor staat. In de ‘’Discussienota verstedelijking provincie Zuid-Holland’’ is dit vervat in zeven algemene uitgangspunten voor verstedelijking. Deze nota wordt samen met het advies ‘’Strategieën voor verstedelijking’’ benut voor het op te stellen omgevingsbeleid.

Type besluit: GS-vergadering