Ontwerp partiële herziening VRM Windenergie gewijzigd ontwerp

Datum besluit: 14 februari 2017


Gedeputeerde Staten hebben op 24 januari 2017 een besluit genomen over het aanwijzen van 23 nieuwe locaties voor windenergie in de regio Rotterdam en twee locaties in Haaglanden, waar uiterlijk in 2020 windenergie kan worden gerealiseerd. Deze locaties zijn opgenomen in de ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en mobiliteit (VRM) inzake windenergie. Dit ontwerp is op 8 februari 2017 besproken in de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving. Naar aanleiding van deze bespreking heeft Gedeputeerde Staten besloten om  het ontwerp aan te passen en de twee locaties A12/Balij en Technopolis in Haaglanden niet in deze ontwerp-partiële herziening VRM windenergie op te nemen. In vergelijking met het in de regio Rotterdam gevolgde gebiedsproces, is een brede afweging van deze beide locaties in regionaal verband onvoldoende gemaakt. Een zorgvuldige bestuurlijke afweging van deze locaties ten opzichte van andere locaties in dezelfde regio is om die reden niet goed mogelijk. In de Energieagenda Zuid-Holland is een nieuwe ruimtelijke energiestrategie aangekondigd. Een herziening van het beleidskader voor windenergie maakt daar deel van uit. Toekomstige initiatieven tot het plaatsen van windmolens op deze beide locaties worden beoordeeld aan de hand van het aangepaste kader voor windenergie.

Op 22 februari wordt het gewijzigd ontwerp besproken in Provinciale Staten. Medio maart start de inspraakperiode over de 23 locaties in de regio Rotterdam. Gedurende zes weken is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de provincie. In deze periode worden ook informatieavonden in de regio Rotterdam georganiseerd.  Via onderstaande links naar het Staten Informatie Systeem treft u de documenten inzake het gewijzigd ontwerp partiële herziening VRM Windenergie aan.

GS-brief Ontwerp partiele herziening VRM windenergie gewijzigde documenten nav sc RenL 8-02-2017

Gewijzigd PlanMER partiele herziening VRM windenergie Z-H samenvatting

Gewijzigd Nota van toelichting bij ontwerp partitiële herziening VRM Windenergie

Gewijzigd Ontwerp partiele herziening VRM windenergie

Gewijzigd PlanMer partiele herziening VRM windenergie Z-H deel D

Type besluit: GS-vergadering