Ontheffing ex art. 3.2 Verordening ruimte 2014 transformatie Noordeindseweg van glastuinbouw naar woningbouw gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum besluit: 21 februari 2017


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn voornemens om ontheffing te verlenen van de Verordening ruimte 2014 voor de transformatie van het lint Noordeindseweg van glastuinbouw naar woningbouw (totaal 48 woningen) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het betreft een gebied dat op de kaart Teeltgebieden behorend bij de Verordening ruimte 2014 ís aangegeven als glastuinbouwgebied. Feitelijk is het een gebied met woningen, bedrijven en nog één kas. Op de plek van de kas zijn een achttal woningen voorzien. ln het gebied dat grenst aan het bestaand stads- en dorpsgebied van de kern Delfgauw zijn 40 woningen voorzien als afronding van de kern. Gedeputeerde Staten stemmen in met bovengenoemde transformatie aangezien het glasbelang niet in onevenredige mate wordt aangetast door deze ontwikkeling. Via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem treft u de documenten inzake ontheffing ex art. 3.2 Verordening ruimte 2014 aan.

Ontheffingsverzoek VR 2014 voor de transformatie lint Noordeindseweg van glastuinbouw naar woningbouw gemeente Pijnacker-Nootdorp Brief van GS aan gemeente

Ontheffingsverzoek VR 2014 voor de transformatie lint Noordeindseweg van glastuinbouw naar woningbouw gemeente Pijnacker-Nootdorp GS-brief

Type besluit: GS-vergadering