Toelichting belangrijkste wijzigingen binnen het beleidsveld wonen met de inwerkingtreding Actualisatie 2016 VRM

Datum besluit: 21 februari 2017


In de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving (R&L) van 18 januari 2017 is bij de behandeling van agendapunt 5.c "Stand van zaken woondossier Zuid-Holland" gesteld dat het goed is nog een maal in de breedte te spreken over de mogelijkheden van het instrument regionale woonvisies. Met name in die situaties waarin onderdelen van de regionale woonvisie extra aandacht, analyse of ingrijpen van de provincie vragen. Dit gesprek is geagendeerd voor de vergadering Statencommissie R&L van 1 maart 2017.Ten behoeve van dit gesprek is door Gedeputeerde Staten een brief opgesteld waarin wordt ingegaan op de, met de inwerkingtreding van de Actualisatie 2016 van de Visie Ruimte en Mobiliteit, belangrijkste doorgevoerde wijzigingen binnen het beleidsveld wonen. Via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem treft u de documenten inzake de toelichting belangrijkste wijzigingen binnen het beleidsveld wonen aan.

GS-brief Toelichting belangrijkste wijzigingen binnen het beleidsveld wonen met de in werking treding Actualisatie 2016 VRM

Bijlage bij GS-brief inzicht in woningbouw op basis van de regionale woonvisies 2016

Type besluit: GS-vergadering