Beslissing op bezwaar Gebr. Smits Holding BV tegen opgelegde last onder dwangsom d.d. 20-7-2016

Datum besluit: 7 februari 2017


Aan Gebroeders Smits Holding B.V. is een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf moet conform zijn omgevingsvergunning emissiebeperkende maatregelen treffen aan het ventilatiesysteem van de varkensstallen. Dit houdt in dat er luchtwassers geplaatst moeten worden. Het bedrijf heeft bezwaar gemaakt tegen deze last onder dwangsom.

Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie verklaren Gedeputeerde Staten de bezwaren van Gebroeders Smits Holding B.V. ongegrond. De last onder dwangsom blijft ongewijzigd in stand.

Type besluit: GS-vergadering