Vaststelling ontwerp beheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid

Datum besluit: 10 januari 2017


Het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid omvat het duingebied tussen IJmuiden en Noordwijk in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het gebied is 8170 ha groot. Het gebied is door het Rijk aangewezen als Natura 2000 gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden. Voor het gebied is in overleg met eigenaren, beheerders en belangenpartijen een ontwerp beheerplan opgesteld. In het beheerplan is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied te bereiken. Verder is in het beheerplan het bestaande economische gebruik beschreven en getoetst. Conclusie is dat alle bestaand gebruik zonder beperkende voorwaarden kan worden voortgezet. Voor nieuwe activiteiten fungeert het beheerplan als toetsingskader voor de vergunningverlening ingevolge de Natuurbeschermingswet. Het ontwerpbeheerplan wordt in het eerste kwartaal 2017 volgens de regels van de Algemene wet bestuursrecht ter visie gelegd, waarmee zienswijzen kunnen worden ingediend. Deze kunnen leiden tot een aanpassing in het definitieve beheerplan. De brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten inzake vaststelling ontwerp beheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid treft u aan via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem.

GS-brief vaststelling ontwerp beheerplan Natura 2000 Kennemerland Zuid

Type besluit: GS-vergadering