Vaststelling definitief beheerplan N2000 Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Datum besluit: 31 januari 2017


Het Natura 2000 gebied Lingegebied en Diefdijk-Zuid ligt in de provincies Gelderland en Zuid-Holland in het stroomgebied tussen Rijn en Waal. Het is een kleinschalig afwisselend landschap met uiterwaarden langs de rivier de Linge, grienden, bosjes, rietvelden, rietruigten, graslanden en waterplassen van in totaal 751 ha. Het gebied is door het Rijk aangewezen als Natura 2000 gebied vanwege de bijzondere natuurwaarden. Voor het gebied is in overleg eigenaren, beheerders en belangenpartijen een Natura 2000 beheerplan opgesteld. In het beheerplan is uitgewerkt welke maatregelen er genomen moeten worden om de natuurdoelen voor dit gebied te bereiken. Verder is in het beheerplan het bestaande economische gebruik beschreven en getoetst. Conclusie is dat alle bestaand gebruik zonder beperkende voorwaarden kan worden voortgezet. Voor nieuwe activiteiten fungeert het beheerplan als toetsingskader voor de vergunningverlening ingevolge de Wet natuurbescherming. Gedurende de tervisielegging van het ontwerpbeheerplan zijn 20 zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord. Gedeputeerde Staten hebben thans het definitieve beheerplan en de Nota van antwoord op de zienswijzen vastgesteld. Deze worden voor beroep ter inzage gelegd. De betreffende documenten kunt u via onderstaande link naar het Staten Informatie Systeem inzien.

Natura 2000 beheerplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid en Nota van antwoord op de zienswijzen GS-brief

Natura 2000 beheerplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid en Nota van antwoord op de zienswijzen, brief aan EZ

Natura 2000 beheerplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid en Nota van antwoord op de zienswijzen, Nota van antwoord zienswijzen

Natura 2000 beheerplan Lingegebied en Diefdijk-Zuid

Type besluit: GS-vergadering