Actualisatie lijst provinciale prioritaire projecten PAS Aerius M18

Datum besluit: 4 juli 2017In het kader van het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt vastgesteld waar en hoeveel stikstofdepositieruimte in Nederland beschikbaar is voor economische activiteiten die stikstof uitstoten. Depositieruimte is alleen beschikbaar indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor de aanwezige stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 gebieden. Aan een activiteit of project dat stikstofdepositie veroorzaakt op voor stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 gebieden kan op aanvraag zogenaamde ontwikkelingsruimte worden toegedeeld, indien depositieruimte beschikbaar is. Voor projecten die van provinciaal belang zijn (prioritaire projecten) wordt een deel van de beschikbare depositieruimte vooraf gereserveerd zodat hun realisatie gegarandeerd is.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de volgende wijzigingen in de provinciale prioritaire projectenlijst van het PAS te doen, mede omdat Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn geworden voor projecten die vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma: Toegevoegd zijn Broekgraaf gemeente Leerdam, Krachtige lJsseldijken Krimpenerwaard, lJsseldijk Gouda (fase 2), Landelijke verkenning zettingsvloeiing, Verbetering lJsseldijk Gouda fase 1, Capelle/Zuidplas, Fort Everdingen-Ameide Sluis en Ameide-Streefkerk. Afgevoerd van de lijst is de Wegverbreding N211 Wippolderlaan.

Type besluit: GS-vergadering