Drie POP-3 besluiten en wijziging van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Datum besluit: 4 juli 2017


Om bij te dragen aan een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen stelt de provincie POP-3 subsidie beschikbaar voor fysieke duurzame innovatieve investeringen in de grondgebonden landbouw. Deze maatregelen sluiten goed aan bij de activiteiten van het Platform Duurzame Landbouw en bijactiviteiten van andere doelgroepen in de grondgebonden landbouw. Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend in de periode van 21 augustus 2017 tot 17.00 uur op 18 oktober 2017. Voor de openstelling in 2017 is in totaal € 3.000.000,- beschikbaar.

Type besluit: GS-vergadering