Ontwikkeling omgevingsverordening

Datum besluit: 4 juli 2017


Op dit moment is de provincie Zuid-Holland haar beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving aan het integreren in een samenhangend stelsel van Omgevingsbeleid. Een van de onderdelen van dit stelsel, naast een Omgevingsvisie en (uitvoerings)programma's, is een integrale Omgevingsverordening. Dit betekent dat verschillende bestaande regels, zoals de Verordening ruimte 2014 en de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland, zullen opgaan in een nieuw te ontwerpen regeling. Deze omzetting is vooral technisch-juridisch van aard en loopt vooruit op de Omgevingsverordening op grond van de Omgevingswet. Het uitgangspunt dat wordt gehanteerd om te bepalen of een bestaande verordening op moet gaan in de Omgevingsverordening is: Regels met betrekking tot fysieke leefomgeving worden geïntegreerd, mits er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen (ja, mits). Met deze integrale Omgevingsverordening wordt een aantal verbeterdoelen gediend: het verhogen van het gebruiksgemak, een integrale benadering en het versnellen en verbeteren van processen.

Type besluit: GS-vergadering