Zienswijze Gedeputeerde Staten vrijwillige herindelingen gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Datum besluit: 4 juli 2017De raden van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben op 6 juli 2017 een besluit genomen tot het vaststellen van het herindelingsadvies gericht op een bestuurlijke samenvoeging per 1 januari 2019. Op basis van het concept-herindelingsadvies concluderen Gedeputeerde Staten, dat de raden van Noordwijkerhout en Noordwijk 6 juli 2017 een afgewogen beslissing hebben genomen. Gedeputeerde Staten zenden het herindelingsadvies met een positieve zienswijze naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het feit dat beide gemeenteraden hebben besloten tot een vrijwillige herindeling met ingang van 1 januari 2019 geeft vertrouwen in een vruchtbare toekomst voor de nieuwe gemeente en daarmee voor de regio Duin- en Bollenstreek.

Type besluit: GS-vergadering