Beantwoording schriftelijke vragen 3296 Statenfractie GroenLinks en SP - Uitbreiding winkelcentrum De Schoof

Datum besluit: 13 juni 2017


Gedeputeerde Staten hebben op 11 mei 2017 vragen ontvangen van de fracties Groenlinks en SP over de voorgenomen uitbreiding van winkelcentrum De Schoof in Hendrik-ldo-Ambacht. De gemeente Hendrik-ldo-Ambacht heeft het voornemen het winkelcentrum uit te breiden. Deze uitbreiding wordt deels ingevuld door de verplaatsing van bestaande detailhandel vanuit andere plekken naar de nieuwe uitbreiding van De Schoof. De gestelde vragen gaan over hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het provinciaal beleid en de effecten ervan op de leefbaarheid. De beantwoording van deze vragen hebben Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering