Perspectief Groene Hart 2040

Datum besluit: 13 juni 2017


Op 9 mei 2017 hebben Gedeputeerde Staten van de Stuurgroep Groene Hart http://stuurgroepgroenehart.nl/ het Perspectief Groene Hart 2040 ontvangen. ln het Perspectief zijn de kwaliteiten van het Groene Hart benoemd en ambities voor 2040 geformuleerd op het gebied van landschap en identiteit, bodemdaling, energietransitie, economie en bereikbaarheid. Omdat het Perspectief Groene Hart waardevolle elementen voor het toekomstig omgevingsbeleid van Zuid-Holland bevat, stellen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor het Perspectief Groene Hart 2040 te benutten als bouwsteen voor het provinciaal omgevingsbeleid.

Type besluit: GS-vergadering