Reactie op brief van Samenwerkende Raadsfracties Hoeksche Waard betreffende burgerpeilingen Hoeksche Waard

Datum besluit: 13 juni 2017Gedeputeerde Staten hebben op 4 april 2017 een brief ontvangen van 11 raadsfracties in de Hoeksche Waard waarin melding wordt gedaan van de in enkele gemeenten van de Hoeksche Waard gehouden burgerpeilingen. Deze samenwerkende raadsfracties verzoeken de provincie op basis van de uitkomsten van die peilingen het Herindelingsadvies in te trekken. Gedeputeerde Staten constateren dat er geen nieuwe inzichten zijn en adviseren Provinciale Staten niet in te gaan op het verzoek. De Statencommissie Bestuur en Middelen hebben op 17 mei 2017 verzocht de reactie van Gedeputeerde Staten op de ontvangen brief ook in gelijke strekking aan de raadsfracties te sturen.

Type besluit: GS-vergadering