Jaarverslag DCMR toezicht en handhaving kleine luchtvaart

Datum besluit: 20 juni 2017


Jaarlijks stelt DCMR een rapportage op over de toezicht en handhaving op de kleine luchtvaart binnen de provinciegrenzen namens Gedeputeerde Staten. Conform artikel 8.55 van de Wet luchtvaart brengen Gedeputeerde Staten jaarlijks aan Provinciale Staten verslag uit over de milieuaspecten en indíen van toepassing de externe-veiligheidsaspecten als gevolg van het  luchthavenluchtverkeer.

Type besluit: GS-vergadering