Vaststellen wijziging regeling natuurbescherming

Datum besluit: 20 juni 2017


Natuur in Nederland en Zuid-Holland kan kwetsbaar zijn voor stikstofdepositie, afkomstig van stikstofuitstoot van (economische) activiteiten. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bewaakt de balans tussen ruimte voor economische ontwikkelingen en bescherming van kwetsbare natuur. Het PAS stelt vast waar en hoeveel stikstofdepositieruimte in Nederland beschikbaar is voor economische activiteiten. Depositieruimte is alleen beschikbaar indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor de aanwezige stikstofgevoelige natuur in Natura 2000 gebieden. Het Programma en de beschikbare depositieruimte worden jaarlijks geactualiseerd met het landelijk rekenmodel AERIUS Monitor zodat de laatste inzichten benut worden. Belangrijkste verbetering in deze actualisatie is dat de leefgebieden van soorten opgenomen wordt in het PAS. Om de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken wordt het Register, eerder dan in de vorige actualisaties, aangepast. ln het Register wordt de beschikbare en uitgegeven depositieruimte vastgelegd. Het aanpassen van het Register dient formeel in de Regeling natuurbescherming aangepast te worden. Op 20 juni 2017 heeft Gedeputeerde Staten ingestemd met wijziging van de Regeling natuurbescherming. Later dit jaar volgt het Gedeputeerde Staten besluit over de vaststelling van het geactualiseerde Programma.

Type besluit: GS-vergadering