Zienswijze vrijwillige herindeling gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

Datum besluit: 20 juni 2017


Bij brief van 22 mei 2017 hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard bericht dat de raden van deze gemeenten op 16 mei 2017 hebben besloten tot het vaststellen van het herindelingsadvies gericht op een bestuurlijke samenvoeging per 1 januari 2019. Gedeputeerde Staten constateren dat de raden van Giessenlanden en Molenwaard een afgewogen beslissing hebben genomen en dat zij deze keuze kunnen billijken. Het door de raden vastgestelde herindelingsadvies Giessenlanden en Molenwaard wordt met een positieve zienswijze aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden.

Type besluit: GS-vergadering