7e Voortgangsrapportage luchtkwaliteit in Zuid-Holland

Datum besluit: 14 maart 2017


De 7e Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit geeft de stand van zaken over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit en de maatregelen die de provincie neemt ter verbetering van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in Zuid-Holland verbetert gestaag. Volgens de landelijke monitoring wordt de grenswaarde voor fijn stof al een aantal jaren gehaald. Voor stikstofdioxide is het doel in 2015 bijna bereikt. Verder geeft de rapportage een overzicht van alle maatregelen die de provincie heeft uitgevoerd binnen het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit 2012-2015. Deze maatregelen richten zich voornamelijk op de binnenvaart, het wegverkeer en de industrie. Ook in de komende jaren neemt de provincie nog maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, samen met externe partijen. Een overzicht van de plannen en projecten in uitvoering wordt in de rapportage gegeven.

Type besluit: GS-vergadering