Reactie op brief gemeente Zuidplas d.d. 14 juni 2016 inzake ontwikkeling bedrijventerrein Knibbelweg Oost

Datum besluit: 14 maart 2017


De provincie is partner in de gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder. Onderdeel van deze gebiedsontwikkeling is het bedrijventerrein/ glastuinbouwlandschap Knibbelweg Oost. Gemeente Zuidplas wenst het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling in procedure te brengen. Echter is er in de regio sprake van een fors overaanbod aan bedrijvenlocaties. Daarom kan niet worden voldaan aan de, vanuit de provinciale verordening ruimte, vereiste 'ladder van duurzame verstedelijking'. De ladder draagt bij aan een goede ruimtelijke ordening door eerst de bestaande ruimte optimaalte benutten alvorens nieuwe (uitleg)locaties worden ontwikkeld. ln 2015 is gezamenlijk onderzocht hoe het overaanbod kan worden aangepakt. Dit heeft niet geleid tot een oplossing voor het plan Knibbelweg Oost. ln een brief van 14juni 2016 betoogt het college van Zuidplas dat het plan alsnog in procedure kan worden gebracht. De argumenten overtuigen niet en dat heeft het college van Gedeputeerde Staten desgevraagd aan het college van B&W uiteengezet in een antwoordbrief.

Type besluit: GS-vergadering