Concept position paper hervorming van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Datum besluit: 20 maart 2017


Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben een gezamenlijke visie geformuleerd op de gewenste hervorming van de Europese Structuur en Investeringsfondsen. Het gaat hierbij om de kaders voor de inzet van Europese subsidies in onder andere de regionale economie, plattelandsontwikkeling en de klimaat- en energietransitie vanaf 2020. Vanuit deze visie wordt het belang en de meerwaarde van structuurfondsen voor álle regio’s in Europa, dus ook de Nederlandse, richting Brussel onderschreven. Met elkaar doen de Nederlandse partners hiermee voorstellen ter verbetering (hervorming: effectiever en efficiënter) van het beleid richting Brussel. Het voorstel gaat nog niet in op financiële vraagstukken (hoogte of verdeling van middelen) of nationale vraagstukken, die losstaan van discussies op Europees niveau.

Type besluit: GS-vergadering