Voorstel borging beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen

Datum besluit: 20 maart 2017


In het Hoofdlijnen Akkoord 2015-2019 is opgenomen, dat de kennis van het sociale domein zal worden geborgd. ln het Voorstel beleidsinformatie maatschappelijke ontwikkelingen wordt beschreven hoe dat praktisch kan worden uitgevoerd. De provincie zal beleidsinformatie over maatschappelijke ontwikkelingen genereren, als aanvulling op de specifieke beleidsinformatie voor de (kern)taken van de provincie. Het doel is integraal provinciaal beleid, waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen in de samenleving.

Type besluit: GS-vergadering