Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO

Datum besluit: 28 maart 2017Studenten in het MBO en HBO hebben vaak moeite met het vinden van een stageplek waardoor zij mogelijk studievertraging oplopen en eventueel met een achterstand op de arbeidsmarkt komen. De Subsidieregeling stageplaatsen MBO en HBO Zuid-Holland kan worden aangewend voor juist die activiteiten die leiden tot de creatie van stageplaatsen voor MBO en HBO studenten. De provincie wil met deze subsidieregeling bijdragen aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat de economie in de regio kan blijven beschikken over kwalitatief goed personeel. Een aanvraag kan door een rechtspersoon worden ingediend binnen twee weken vanaf de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze subsidieregeling wordt geplaatst. Het subsidieplafond is € 250.000,-. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 200.000,- en het maximale subsidiebedrag per stageplaats bedraagt omgerekend € 2.500,-. Bij de aanvragen wordt het 'wie het eerst komt, die het eerst maalt' principe toegepast. ln de toelichting bij de subsidieregeling vindt u nadere uitleg over de regeling.

Type besluit: GS-vergadering