Begrotingscirculaire 2018-2021 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Datum besluit: 7 maart 2017


Gedeputeerde Staten hebben de begrotingscirculaires 2018-2021aan de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GRen) vastgesteld. ln deze circulaires worden de gemeenten en GRen in Zuid-Holland geinformeerd over de criteria en uitgangspunten waar de eerstkomende (meerjaren)begroting 2018 -2021 aan moet voldoen en over diverse ontwikkelingen waar zij de komende periode mee te maken kunnen krijgen. Deze zijn van belang voor het opstellen van de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2018-2021. Ook staat in de begrotingscirculaires hoe de provincie daar als toezichthouder mee omgaat. Speerpunten voor 2017 zijn de ontwikkelingen en trends op lange termijn van de financiële positie en de grip en sturing op verbonden partijen. De begrotingsbrief aan de gemeenteraden wordt begeleid met een aanbiedingsbrief van GS.

Brief van GS aan PS over Begrotingscirculaire 2018-2021 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen

Begrotingscirculaire 2018-2021 gemeenschappelijke regelingen

Begrotingscirculaire 2018-2021 gemeenten

Type besluit: GS-vergadering