Beslissing op bezwaar Eurogen BV van 28 oktober 2016 tegen besluit opleggen last onder dwangsom van 23 september 2016

Datum besluit: 16 mei 2017


Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een bezwaarschrift besloten een aan Eurogen B.V. te Rotterdam opgelegde dwangsom in te trekken. Eurogen B.V.  exploiteert een warmtekracht–koppelingsinstallatie.  De last onder dwangsom was opgelegd vanwege geconstateerde overtredingen van de omgevingsvergunning en milieuwetgeving. Dit besluit is nu ingetrokken, omdat Gedeputeerde Staten de bezwaren die betrekking hebben op de (defecte) meetapparatuur en het (niet) melden van het voorval gegrond hebben verklaard.

De overtredingen betroffen (door het bedrijf gemeten) overschrijdingen van de maximaal toegestane emissie (uitstoot) van NOx (stikstofoxiden) in de periode 30 april tot en met 9 mei 2016 en het niet (zo spoedig mogelijk) melden ervan bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. De last onder dwangsom was bedoeld om het bedrijf maatregelen te laten nemen, zodat dergelijke overtredingen en daarmee mogelijke milieuschade in de toekomst worden voorkomen.

Tijdens de bezwaarprocedure bleek dat de te hoge uitstoot naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt is door een storing aan het gebruikte meetinstrument, een zogenaamde EDL High Power Lamp. De meetgegevens zouden hierdoor niet de werkelijke uitstoot hebben weergegeven. Uit een door Eurogen overlegde grafiek bleek dat in de betreffende periode sprake was van een plotselinge, sterke stijging van de gemeten emissies, zonder dat hiervoor andere oorzaken waren aan te wijzen. Na vervanging van de lamp, sprongen de gemeten emissiewaarden terug naar onder het toegestane niveau.

De bezwarencommissie is daarom van mening dat niet met zekerheid te stellen is, dat er sprake was van een overschrijding van de maximaal toegestane emissie van NOx en er daarom ook niet aangetoond kan worden dat er nadelige gevolgen waren of dreigden voor het milieu buiten het terrein van Eurogen. Om deze reden hoefde het bedrijf dan ook geen melding te doen van de te hoge meetgegevens. De commissie adviseert vervolgens aan Gedeputeerde Staten de bezwaren van Eurogen gegrond te verklaren en het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom te herroepen.

Type besluit: GS-vergadering